Säännöt

Säännöt

MyPa ry säännöt
 
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka, perustamisaika ja kieli
 
Yhdistyksen nimi on MyPa ry ja yhdistyksestä käytetään näissä
säännöissä nimitystä seura.
Seura on perustettu tammikuun 10 päivänä 2015.
Seuran kotipaikka on Kouvola. Seuran kieli on suomi.
 
2. Seuran tarkoitus
 
Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja
urheiluharrastusta.
 
3. Tarkoituksen toteuttaminen Tarkoitustaan seura toteuttaa
 
1. Tarjoamalla jäsenilleen
- kunto- ja terveysliikuntaa
- kilpailutoimintaa
- harjoitus- ja valmennustoimintaa
- koulutustoimintaa
- ohjaustoimintaa
- tiedotustoimintaa
- kasvatustoimintaa
 
2. Harjoittamalla julkaisutoimintaa
- tekemällä esitteitä ja julkaisuja
- ylläpitämällä omia internetsivuja
 
3. Edistämällä aloitteellisesti
- liikuntaolosuhteiden kehittämistä toiminta-alueellaan
- alueen jalkapalloseurojen yhteistyötä
 
Toimintansa tukemiseksi seura voi
- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
- omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä
- hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä
ja arpajaisia sekä jalkapalloturnauksia
- omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia
- harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja
ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa
- välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja
-asusteita
- järjestää kioskitoimintaa ottelutapahtumien yhteydessä
- tehdä pienimuotoisia talkootöitä
- tehdä sponsorisopimuksia ja myydä mainostilaa
 
4. Seuran jäsenyys
 
Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä
se on.
 
5. Seuran jäsenet
 
Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka
sitoutuu noudattamaan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja
seuran sääntöihin perustuvia määräyksiä.
 
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua
seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.
Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
 
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen
päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt
seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
 
Hallitus voi nimetä seuralle ainaisjäseniä. Ainaisjäseneksi voidaan
hyväksyä seuran jäsen, joka on tehnyt seuralle huomattavia
urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia tai on
suorittanut seuralle kymmenen vuoden kertakaikkisen jäsenmaksun.
 
Kannattavaksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen
henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa
suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla
jäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.
 
6. Seurasta eroaminen
 
Jäsenellä on oikeus erota seuran jäsenyydestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä
varten.
 
7. Jäsenen erottaminen
 
Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka
- laiminlyö jäsenmaksun tai muiden seuran kokouksen päätösten
suorittamisen
- toimii seuran sääntöjen tai toimintalinjan vastaisesti
- syyllistyy epäurheilijamaiseen käytökseen
- syyllistyy antidoping-säännöstöjen vastaiseen toimintaan
 
Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä
annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan SPL:n sääntöjä ja
määräyksiä.
 
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen
tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty
asianomaiselle kirjatussa kirjeessä. Erotetulla jäsenellä ei ole
oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.
 
8. Jäsenmaksut
 
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun,
toimintamaksun sekä kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättää
vuosittain seuran syyskokous.
 
Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta sekä ainaisjäseniltä ei
peritä maksuja.
 
9. Seuran vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset
 
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen
kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous elomarraskuussa
hallituksen määräämänä päivänä. Kokouksen ajasta ja
paikasta päättää hallitus.
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii.
 
Kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun
vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen
kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta
täyttäneellä varsinaisella jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ja
kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä kullakin yksi ääni.. Yhdistyksen
kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty,
se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
 
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava
vähintään 14 vuorokautta ennen kokouksia seuran internetsivuilla.
 
10. Seuran kevät- ja syyskokous
 
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Päätetään kokous
 
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun sekä toimintamaksun suuruus seuraavalle
kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
8. Valitaan hallituksen jäsenet 3 vuoden määräajaksi
9. Päätetään varsinaisten ja varatoiminnan- tai tilintarkastajien
lukumäärä
10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastajaa
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. Päätetään kokous
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kokousta,
että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 
11. Pöytäkirja
 
Seuran, hallituksen ja jaostojen kokouksissa on pidettävä
pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen
puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava ja valittujen
tarkastajien tarkastettava. Johtokunnan ja jaostojen pöytäkirjat
tarkastetaan viimeistään seuraavassa kokouksessa.
 
12. Äänestys
 
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa
kuitenkin arpa.
 
Jokaisella hallituksen hyväksymällä, liittymismaksunsa ja kokoukseen
mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä
varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja
ainaisjäsenellä on yksi ääni.
 
Kannattavat jäsenet eivät voi äänestää. Valtakirjalla ei saa
äänestää.
 
13. Seuran hallinto
 
Seuran hallintoa ja taloutta hoitaa hallitus, jota johtaa 3
toimintakaudeksi valittu puheenjohtaja ja 3 toimintakaudeksi valitut
4-8 hallituksen jäsentä.
 
Hallituksen toimintakausi on seuran syyskokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus
valitsee myös sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä
olleessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen
jäsenistä on paikalla.
 
Hallituksen tehtävä on erityisesti:
1. Toteuttaa seuran kokouksen päätöksiä
2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
3. Vastata SPL:n ja sen piirien sääntöjen ja määräysten asettamista
velvoitteista
4. Valita tarvittavat jaostot ja työryhmät sekä niiden
puheenjohtajat
5. Vastata seuran taloudesta
6. Pitää jäsenluetteloa
7. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
8. Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta
varten
9. Luovuttaa tilit toiminnan- tai tilintarkastajille vähintään
kuukautta ennen vuosikokousta
10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista
kurinpitotoimista
12. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt ja sopia heidän
eduistaan
13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja
ansiomerkkien anomisesta
14. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
14. Toiminta- ja tilivuosi ja tilintarkastus
 
Seuran toiminta- ja tilivuosi alkaa marraskuun 1. päivänä ja päättyy
seuraavan vuoden lokakuun 31. päivänä.
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään
kuukautta ennen kevätkokousta.
 
Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta
hallitukselle.
 
15. Nimenkirjoittajat
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja yksin ja muut hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.
Hallitus voi määrätä operatiivisen johtajan kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.
Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.
 
16. Sääntöjen muuttaminen
 
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen
muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.
 
17. Seuran purkaminen
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava seuran purkamisesta.
 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla.
 
18. Yhdistyslain noudattaminen
Mikäli näissä säännöissä ei ole
toisin määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.